Sisekord

Krabibowling’u sisekorra reeglid:

 1. Klubi külastamisel peab külastaja tutvuma ” Klubi sisekorra eeskirjadega”  ja ” Käitumisreeglitega mängutsoonis”  ning loomulikult nendest ka kinni pidama. Nimetatud reeglite rikkumise korral on administraatoril õigus paluda külastajal lahkuda.
 2. Järjekorra olemasolu korral uut makset täiendavale mänguajale vastu ei võeta.
 3. Peale bowlingu või piljardi mängu lõppemist peab külastaja tagastama administraatorile laenutatud inventari.
 4. Tellimuste täitmise tähtajad sõltuvad külastajate arvust klubis.
 5. Külastaja on kohustatud täitma administraatori ja valvetöötajate juhtnööre.
 6. Garderoobinumbri kaotamise korral on külastaja kohustatud tasuma 3 EUR.
 7. Numbri kaotanule tagastatakse üleriided ainult isikut tõendava dokumendi esitamisel ja valvetöötaja ning administraatori juuresolekul.
 8. Bowlingu mängimisel on külastaja kohustatud kasutama spetsiaalseid jalatseid, mis on saadaval garderoobis või on külastajal endal kaasa võetud. Sisenemine bowlingu mängutsooni ilma vahetusjalatsita on kategooriliselt keelatud. Selle reegli eiramisel on külastaja kohustatud  tasuma trahvi 30 EUR

Sissepääs klubisse, seal viibimine ning sellest väljaheitmine:

 1. Klubis kehtib n.n. Face Control, s.t. klubi võib keelduda iga inimese teenindamisest, põhjust selgitamata, juhul, kui administratsioon leiab, et külastaja kujutab endast teistele külastajatele ohtu. Klubi on eraettevõte.
 2. Valvetöötajal on õigus kontrollida klubisse sisenevat külastajat, kas sellel ei ole kaasas lubamatuid esemeid.
 3. Klubi ruumidesse ei lubata inimesi määrdunud riietuses, samuti inimesi kes on alkoholi joobes või on tarvitanud narkootilisi aineid.
 4. Külastajatel vanuses alla 18 eluaasta on lubatud viibida klubis kuni kella 23:00. Peale 23:00 võivad alla 18 aastased lapsed viibida klubis ainult koos täiskasvanutega ja nende personaalsel vastutusel.
 5. Peale klubi sulgemist on administraatoril õigus nõuda külastajate lahkumist klubi ruumidest.

Külastaja personaalne vastutus:

 1. Klubi külastamisel palume mitte jätta oma riideid ilma järelvalveta. Kaotsi läinud riiete ja hinnaliste esemete eest administratsioon ei vastuta. Samuti ei vastuta administratsioon garderoobi jäetud hinnaliste esemete eest.
 2. Külastajatel on personaalne vastutus oma tervise eest. Klubi ei vastuta kahju eest, mis on seotud tervise halvenemisega, kui külastajal on meditsiiniline vastunäidustus füüsilisele koormusele või, kui tervise kahjustus tekkis seoses bowlingu mängureeglite eiramisega.
 3. Klubi külastajad kannavad materiaalset vastutust klubi seadmete, inventari, mööbli ja kööginõude kaotsimineku või rikkumise eest ja on kohustatud korvama kahju vastavalt faktilisele kahjusummale.
 4. Klubi ei vastuta kahju eest, mida külastajate varale või tervisele on tekitanud kolmandad isikud oma seadusevastase tegevusega .

Keelatud on:

 1. Suitsetada klubi ruumides, väljaarvatud kohas, mis on selleks spetsiaalselt  sisseseatud.
 2. Häirida teenindavat personali ja segada neid nende töös.
 3. Tuua kaasa ja tarvitada klubi ruumides omi alkohoolseid ja muid jooke, samuti toidu- ja narkootilisi aineid.  Trahv 60 EUR
 4. Tuua klubisse kaasa tuli-, gaasi- ja külmrelvi, samuti mitmesuguseid torke- ja lõike esemeid ning plahvatusohtlikke aineid.
 5. Viibida klubi ruumides tugevas alkohoolses joobes  ja liikuda klubi ruumides üleriietes.
 6. Teha klubi personalile mittetäidetavaid ja ebasündsaid ettepanekuid. Neid alandada ja häbistada.
 7. Siseneda mängutsooni ilma spetsiaalsete jalanõudeta.

Tagasiside. Palume külastajaid viivitamatult informeerida klubi administraatorit juhul, kui:

 1. ilmnesid ettenägematud olukorrad;
 2. ilmnesid seadmete rikked;
 3. ilmnesid muud avariid, intsidendid klubi territooriumil;
 4. ilmnesid mingid puudused klubi töös, mida personal saab likvideerida.

Ilmnenud puudustest, riketest ja omapoolsetest ettepanekutest võivad külastajad teha sissekande ka spetsiaalses „Puuduste ja ettepanekute ankeetis“.