ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kehtib alates: 25.05.2018

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas KRABI KLUBI OÜ
(registrikood 12701009, aadress Punane16, 13619 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi KRABI
KLUBI OÜ ) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete
kasutanud KRABI KLUBI OÜ Teenuseid, veebilehti või osalenud KRABI KLUBI OÜ poolt läbiviidavates
kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid KRABI KLUBI OÜ . puudutavad käesolevad
Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu
KRABI KLUBI OÜ Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole KRABI KLUBI OÜ ega Teenused mõeldud
Teile ning Te peate hoiduma KRABI KLUBI OÜ külastamisest ning Teenuste kasutamisest.
1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted
 KRABI KLUBI OÜ (registrikood 12701009, aadress Punane16, 13619 Tallinn), kes töötleb Kasutaja
Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
KRABI KLUBI OÜ ja KRABI KLUBI OÜ veebilehed eesti, vene keeltes;
 GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General
Data Protection Regulation);
 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
 Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab ettevõtted; loob konto või kasutab Teenuseid;
 Leping – KRABI KLUBI OÜ ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja
ligipääsuõiguse KRABI KLUBI OÜ avaldatavale sisule ja/või tellimuse/leppingule ning maksab selle eest
KRABI KLUBI OÜ tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse
Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse KRABI KLUBI OÜ ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab
Kasutaja õiguse kasutada teenused;
 Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale KRABI KLUBI OÜ poolt kättesaadavaks
tehtud, KRABI KLUBI OÜ kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta
teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine. Lepingute sõlmimine;
 Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata
toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
 Veebileht – http://sport.idakeskus.ee/ . ee ja kõik sellega seotud alldomeenid.
2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
 KRABI KLUBI OÜ kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja
poolt KRABI KLUBI OÜ kasutamisel järgmiselt:
 Kasutaja edastab ise KRABI KLUBI OÜ oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed,
postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
 KRABI KLUBI OÜ kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja veebilehe
kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadavad);
 KRABI KLUBI OÜ saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse
kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi,
Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid
pangalingi teenuse kaudu. KRABI KLUBI OÜ ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid.
ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja
kohustatud järgima vastavate arendajate ja KRABI KLUBI OÜ poolt kehtestatud turvanõudeid ning
soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidelhttp://mobiil.id.ee jahttp://www.id.ee;
 KRABI KLUBI OÜ Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
 identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, sugu, isikukood);
 kontaktandmed (telefon, e-post, aadress);
 Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
 KRABI KLUBI OÜ Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
– Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja
nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud KRABI KLUBI OÜ vastava päringu;
– Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
– Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks KRABI KLUBI OÜ
sisule.
 Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
– Kasutajale KRABI KLUBI OÜ partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja
on andnud vastava nõusoleku;
– Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil KRABI KLUBI OÜ -le edastanud oma e-posti
aadressi;
– KRABI KLUBI OÜ poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on
andnud vastava nõusoleku.
– KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi alusel, nt Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui
Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on
vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste
teadete saamiseks;
– Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks
Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise
õiguslikuks aluseks KRABI KLUBI OÜ -l õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut
või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi üles;
– veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni
kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
– KRABI KLUBI OÜ seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate
isikuandmeid;
 KRABI KLUBI OÜ seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
 Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik KRABI KLUBI OÜ
või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid
või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik
Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada
igal ajal sellele vastuväiteid.
4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele):
 KRABI KLUBI OÜ kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes
volitatud töötlejaid). KRABI KLUBI OÜ on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses,
sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
 KRABI KLUBI OÜ kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: KRABI KLUBI
OÜ kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, KRABI KLUBI OÜ korraldatavate
tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande
teenuse pakkujad.
 Kasutajatel on õigus nõuda KRABI KLUBI OÜ detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes
ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
 KRABI KLUBI OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui KRABI
KLUBI OÜ on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud

Lepingu täitmiseks, kui KRABI KLUBI OÜ –l on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud
selleks oma nõusoleku.
 KRABI KLUBI OÜ edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
 KRABI KLUBI OÜ teenuse osutajale. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga
sõlmitud Lepingu täitmine, KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;
 KRABI KLUBI OÜ kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile KRABI KLUBI OÜ
kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks KRABI KLUBI OÜ
õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;
 järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on
edastamise õiguslikuks aluseks KRABI KLUBI OÜ seadusjärgse kohustuse täitmine;
 audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks KRABI
KLUBI OÜ ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on
edastamise õiguslikuks aluseks KRABI KLUBI OÜ seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite
puhul) või KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud KRABI KLUBI OÜ ees
võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi
oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil KRABI KLUBI OÜ
õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused KRABI KLUBI OÜ õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
 KRABI KLUBI OÜ ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa
Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui KRABI KLUBI OÜ -l on selleks seadusest tulenev alus,
eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset.
Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab KRABI
KLUBI OÜ sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab
kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.
7. Isikuandmete säilitamine
 KRABI KLUBI OÜ säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi
täitmiseks, KRABI KLUBI OÜ õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
 Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab KRABI KLUBI OÜ Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
 Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest
aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 Küpsiste andmed: vastavaltküpsiste kasutamise tingimustele.
8. Turvalisus
 KRABI KLUBI OÜ võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed
Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 Teenuse kasutav Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli
salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat
isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
 Teenuse kasutav Kasutaja peab koheselt Teenuse teavitama, kui tema andmed on kadunud või sattunud
kolmandate isikute valdusesse, et KRABI KLUBI OÜ saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed
Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 KRABI KLUBI OÜ ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda
tegevusest.
9. Kasutaja õigused ja kohustused
 Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada KRABI
KLUBI OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 nõuda Isikuandmete parandamist;
 nõuda Isikuandmete kustutamist;
 nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui KRABI KLUBI OÜ Töötleb neid
õigustatud huvi alusel;
 nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta
loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma KRABI KLUBI OÜ Põhimõtete punktis 12
toodud kontaktandmetel. Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
 KRABI KLUBI OÜ on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
 KRABI KLUBI OÜ vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid
meetmeid on KRABI KLUBI OÜ Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline
või mahukas, võib KRABI KLUBI OÜ vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. KRABI KLUBI OÜ ei
võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning
selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks
kohtusse.
 Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu,
võib KRABI KLUBI OÜ kas:
 küsida mõistlikku tasu; või
 keelduda taotletud meetmete võtmisest.
 Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
 Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil
töödeldud;
 Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus
Isikuandmete Töötlemiseks;
 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb KRABI KLUBI OÜ
õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita KRABI KLUBI OÜ seadusest tulenevat kohustust;
 tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
 Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise
Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. KRABI KLUBI OÜ ei ole kohustatud
Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel
põhjustel:
 sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 selleks, et täita KRABI KLUBI OÜ seadusest tulenevat kohustust;
 selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 KRABI KLUBI OÜ on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
 Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete
Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist
nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
 Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab KRABI KLUBI OÜ
hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab KRABI KLUBI OÜ
sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt KRABI KLUBI OÜ -le esitatud
kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
 Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada e muutumisest.
 Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või
pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel
 KRABI KLUBI OÜ teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate KRABI
KLUBI OÜ või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k.cookies) abil.
Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste
(sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis KRABI
KLUBI OÜ arvates Kasutajat huvitada võiks.
 Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust
omavaid otsuseid.
 KRABI KLUBI OÜ kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib
igal ajal esitada KRABI KLUBI OÜ turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või
keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema
informatsiooni saamiseks KRABI KLUBI OÜ poolt kasutatavate küpsiste kohta, vaadake KRABI KLUBI
OÜ küpsiste kasutamise tingimusi.
 KRABI KLUBI OÜ ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida konto loonud Kasutaja on KRABI
KLUBI OÜ edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.
11. Põhimõtete muutmine
 KRABI KLUBI OÜ võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest
õigusaktides, KRABI KLUBI OÜ isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute
poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab KRABI KLUBI OÜ Kasutajat enne vastavate muudatuste
rakendumist ette mõistliku aja võrra.
12. Kontaktandmed
 Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja KRABI
KLUBI OÜ vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda KRABI KLUBI OÜ poole järgmistel
kontaktidel:
E-post: info@krabibowling.ee
Postiaadress: Punane 16, 13619 Tallinn, Eesti